Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje z 31. marcem 2022 razglaša preklic velike požarne
ogroženosti naravnega okolja, razglašene 14. marca 2022, na območju celotne države.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem
2022 prenehala izvajati poostren nadzor.